Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3. Opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,

4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe  urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,

7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,

8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego  urzędu pracy,

9. Współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstw na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,

10. Opiniowanie  celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a/ liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b/ zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywana efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c/ koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

11. Opiniowanie  proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

12. Opiniowanie  celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,  biorąc pod uwagę w szczególności:

a/ kryteria doboru bezrobotnych;

b/ zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData